Služby požární ochrany
Naším cílem jsou spokojení zákazníci,
kterým nabízíme kvalitní služby,
profesionální přístup, serióznost a dostupné ceny.

Hasicí přístroje

 • prodej všech druhů hasicích přístrojů
 • revize včetně oprav a tlakových zkoušek
 • plnění hasicích přístrojů
 • likvidace vyřazených hasicích přístrojů
 • poradenství při výběru vhodného hasicího přístroje a jeho následného umístění

Veškeré úkony jsou prováděny dle technologických postupů stanovených výrobci.

Určení množství hasicích přístrojů

Množství, druhy a způsob vybavení prostor a zařízení hasicími přístroji vyplývá z požárně bezpečnostního řešení stavby nebo z odborné dokumentace, která je součástí projektové dokumentace.

V prostorách a zařízeních právnických osob a podnikajících fyzických osob, u nichž nebylo stanoveno množství, druhy a způsob vybavení věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními podle odstavce 1, popřípadě nelze-li toto prokázat, se zabezpečují a instalují alespoň

 1. na každých započatých 200 mpůdorysné plochy podlaží objektu přenosné hasicí přístroje obsahující hasivo s celkovou hasicí schopností nejméně 13 A (pro požáry látek v tuhém stavu, zejména organického původu, jejichž hoření je obvykle provázeno žhnutím), nebo
 2. na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu přenosné hasicí přístroje s celkovou hasicí schopností nejméně 70 B (pro požáry hořlavých kapalin nebo hořlavých látek přecházejících do kapalného stavu), nebo
 3. pokud nejsou na typových štítcích hasicích přístrojů uvedeny hodnoty jejich hasicí schopnosti, jeden přenosný hasicí přístroj na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu, přičemž jmenovité množství náplně hasicího přístroje musí odpovídat nejméně některé z  těchto hodnot: 9 litrů vody, 6 litrů vodního roztoku pěnidla, 6 kg halonu nebo jiného ekvivalentního hasiva, 6 kg hasicího prášku nebo 5 kg oxidu uhličitého (CO2).

V případech, kdy počet přenosných hasicích přístrojů odpovídá požadavkům podle výše vedeného, ale hasicí přístroje nejsou dostupné pro celou posuzovanou plochu (např. stavební rozdělení prostoru na více dispozičně nepropojených místností) nebo nelze použít pouze jeden druh hasiva, instaluje se nejméně jeden přenosný hasicí přístroj pro každý takto oddělený prostor nebo nejméně jeden přenosný hasicí přístroj s  potřebným druhem hasiva.

Kontrola hasicích přístrojů

Provozuschopnost hasicího přístroje se prokazuje dokladem o jeho kontrole. Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce po každém jeho použití nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti a nejméně jednou za rok, pokud průvodní dokumentace výrobce nestanoví dobu kratší.

Součástí údržby hasicích přístrojů je i jejich periodická zkouška a  plnění. Periodická zkouška se vykonává u hasicích přístrojů vodních a  pěnových jednou za 3 rokyostatních jednou za 5 let.

Kontrolu hasicích přístrojů může provádět jen odpovědná osoba, tzv. revizní technik s oprávněním k vykonávání těchto činností. Po kontrole hasicího přístroje vystaví příslušný technik doklad o provedené kontrole. Vyřazení hasicího přístroje provádí revizní technik a to ze tří důvodů

 1. je-li hasicí přístroj vadný a nelze jej předepsaným způsobem opravit,
 2. nelze-li u hasicího přístroje zjistit výrobní číslo a rok výroby,
 3. je-li hasicí přístroj starší 20 let, s výjimkou hasicího přístroje CO2, který se vyřazuje z používání je-li starší 40 let.

Umístění hasicích přístrojů

Umístění hasicích přístrojů musí umožňovat jejich snadné a rychlé použití.

Hasicí přístroje musí být snadno viditelné a volně přístupné. Je-li to nezbytné (např. z provozních důvodů) lze hasicí přístroje umístit i  do skrytých prostor. V případě, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů se k označení použije příslušná požární značka. Hasicí přístroje se umísťují v místech nejvyšší pravděpodobnosti vzniku požáru nebo v jejich dosahu.

Přenosné hasicí přístroje se umísťují na svislé stavební konstrukci a  v případě, že jsou k tomu konstrukčně přizpůsobeny, na vodorovné stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu. V dopravních prostředcích a na strojích se přenosné hasicí přístroje umísťují tak, aby nemohly ohrozit bezpečnost osob.

Druhy hasicích přístrojů:

Práškové

Práškové hasicí přístroje jsou vhodné k hašení požárů pevných látek hořících plamenem nebo tlením – třída A (např. dřevo, papír, sláma, textil, uhlí, guma), kapalných látek hořících plamenem – třída B (např. benzín, nafta, olej, benzol, lak, alkohol), plynných látek hořících plamenem – třída C (např. metan, propan, svítiplyn, vodík, acetylén) a zařízení pod elektrickým napětím až 110 kV při dodržení bezpečnostních předpisů uvedených na typovém štítku hasicího přístroje.

Práškové hasicí přístroje mají universální použití. Práškové hasicí přístroje se nesmí používat k hašení látek jemně rozptýlených ve vzduchu (např. prachu, mouky).

Příklady značení hasicích přístrojů: PG1LE, PG2LE, PG4LE, PG6LE, PG6PDC-M, PG6E, PG6Hie
(číslice ve značení hasicího přístroje udává množství hasiva v nádobě)

Vodní

Vodní hasicí přístroje jsou přístroje pod stálým tlakem s  mosaznou poniklovanou nárazníkovou armaturou s manometrem a oddělným kontrolním ventilem. Jako výtlačný plyn je použit dusík nebo kysličník uhličitý. Jsou vhodné pro hašení požárů pevných látek hořících plamenem nebo tlením – třída A (např. dřevo, papír, sláma, uhlí, guma, textil).

Vodní hasicí přístroje se nesmí používat k hašení elektrického zařízení pod napětím.

Příklady značení hasicích přístrojů: V6LE, V9LE, W9PMDSe-3 (číslice ve značení hasicího přístroje udává množství hasiva v nádobě)

Pěnové

Pěnové hasicí přístroje jsou hasicí přístroje s tlakovou patronou. Každá nádoba je vybavena pojistným ventilem. Podle typu hasicího přístroje je proud hasiva – pěny – buď roztříštěný nebo plný. Jako tlakový prostředek je použit kysličník uhličitý. Pěnové hasicí přístroje jsou vhodné k hašení požárů pevných látek hořících plamenem nebo žhnoucích – třída A (např. dřevo, papír, sláma, uhlí, textilie, pryž) a kapalných látek hořících plamenem – třída B (např. nafta, benzín, olej, benzol, lak, alkohol).

Pěnové hasicí přístroje se nesmí používat k hašení elektrického zařízení pod napětím. Pěnové hasicí přístroje nejsou mrazuodolné.

Příklady značení hasicích přístrojů: PP6LE, S9PMDS, S6AiS, S9Ai (číslice ve značení hasicího přístroje udává množství hasiva v nádobě)

Sněhové (hasicí přístroje CO2):

Sněhové hasicí přístroje jsou plynové hasicí přístroje. Hasicím prostředkem je techniky čistý CO2, který je získáván přírodní cestou a nezvyšuje skleníkový efekt. Sněhové hasicí přístroje jsou vhodné k hašení požárů kapalných látek hořících plamenem – třída B (např. nafta, benzín, olej, lak, alkohol).

Sněhové hasicí přístroje lze použít k hašení zařízení pod elektrickým napětím. Sněhové hasicí přístroje se nesmí používat k hašení sypkých látek.

Příklady značení hasicích přístrojů: S2Kte, S5Kte, KS2BG, KS5BG (číslice ve značení hasicího přístroje udává množství hasiva v nádobě)

Speciální: HP T9PMDS

Hasicí přístroj T9PMDS je speciální hasicí přístroj pod stálým tlakem s obsahem hasiva 9l. Hasicí přístroj T9PMDS je určen především pro restaurační kuchyně, pekárny, cukrářské výrobny, kde dochází často k požárům od fritéz, pečících a  smažících zařízení. Při zkušebních testech bylo prokázáno, že běžné hasicí přístroje práškové, pěnové, vodní i CO2 jsou při hašení požárů jedlých tuků naprosto neúčinné.

Hasicí přístroj T9PMDS je testován též na hašení elektrických zařízení pod napětím do 1000V s odstupovou vzdáleností 1 m.

KONTAKT
KL - servis s.r.o.

+420 606 252 035
info@kl-servis.cz


Plnění lahví CO2
Po předchozí dohodě!
+420 728 915 622
+420 602 246 017

Milady Horákové 2725
272 01 Kladno
MAPA ->
Copyright © 2024 KL - servis s.r.o.
Tvorba web stránek - webSEO.cz